Kavramlar ve şeyler

Popüler kültüre dair tanım yaparken iki önemli kelimenin ana motivasyon olarak belirdiği vâkidir; dönem ve sürat.
Popüler kültüre dair tanım yaparken iki önemli kelimenin ana motivasyon olarak belirdiği vâkidir; dönem ve sürat.

Zamanın ruhu kavramı, temel ölçüsü bulunulan vakte ittiba, o vakitteki genel geçer kurallara, şartlara bağlı olarak yaşamayı, hayat tasavvurunu bu bağlamda ifade eden tarif. Arkaik olanı, eskiyi, eskimeyi kıymeti haiz bir unsur olmaktan çıkararak moda olanı anlatan hatta moda imal eden bir araç. Tedavülde olanı mutlak kabul etmeyi ana umde saymak.

Siyasal İslam

İslam’ın sosyal-siyasi iddia ve tekliflerine tahkir edici anlam yüklemek adına ortaya atılmış, İslamcılık ideolojisinin dahi bağlamından koparılarak oluşturulan kullanışsız söz kalıbı. Tanrı ile birey arasında konumlandırılmak, sıkıştırılmak istenen dine, bilinçli bir biçimde içtimai ve idari yönlerini ıskartaya çıkararak, salt vicdanlara hapsolması gerektiğine dair yer gösteren,

İslam’ın siyasetle de içkin, devlet kurma iradesine sahip olduğunu kabullenmeyen protestan argüman.

İslam’ın siyasetle de içkin, devlet kurma iradesine sahip olduğunu kabullenmeyen protestan argüman. “Ahlak İslam’ı”, “kültürel İslam”, “ibadet İslam’ı” gibi öbeklerin bir uzantısı olarak, bütünlüklü bir perspektif yerine İslam ve İslamcılık hakkında parçalanmış söylem geliştirme çabasının mahsulü.

Evrensel değerler

Batı’nın kendi dışında kalan toplumları ve kültürleri, kendi namına ehlileştirme, evcilleştirme çabası için kullandığı söz. Seküler Batı aklının, maddi-teknolojik kuvvetten mülhem “yegâne” olma iddiasını pekiştirmeye matuf, yeryüzünün geri kalanını kendine nispetle değerleme maksadıyla oluşturulmuş müphem terkip.

Evrensel değerler kavramı, muğlak bir görünüm arz etmesi bakımından arızîdir.
Evrensel değerler kavramı, muğlak bir görünüm arz etmesi bakımından arızîdir.

“İnsanlığın ortak değerleri” şeklinde de kullanılır. Hem küreselleşme-evrensellik ilintisi hem de terkibin neleri kapsadığına dair meçhul, muğlak bir görünüm arz etmesi bakımından arızîdir.

Zamanın ruhu

Temel ölçüsü bulunulan vakte ittiba, o vakitteki genel geçer kurallara, şartlara bağlı olarak yaşamayı, hayat tasavvurunu bu bağlamda ifade eden tarif. Dönemin şartları, dönemin icapları, çağa ayak uydurmak şeklinde de kendine yer bulabilir.

  • Kaynağı nereye dayanırsa dayansın, hangi öğretiyi amaçlarsa amaçlasın mevcut şartları meşruiyet istinadı kabul etmek. İsitismara son derece açık biçimde birçok beklentiye mukabele edecek cinsten, her tür fayda adına söylenegelen afili laf.

Arkaik olanı, eskiyi, eskimeyi kıymeti haiz bir unsur olmaktan çıkararak moda olanı anlatan hatta moda imal eden bir araç. Tedavülde olanı mutlak kabul etmeyi ana umde saymak.

Popüler kültür

Gündelik hayata dair her şeyi tasallut altına alan, kendisi ve mamulleri hakkında söz söylemeye icbar eden, saman alevi gibi yanıp kısa süre sonra sönen unsurların tamamı. Popüler kültüre dair tanım yaparken iki önemli kelimenin ana motivasyon olarak belirdiği vâkidir; dönem ve sürat.

Popüler kültür gündelik hayata dair her şeyi tasallut altına alır.
Popüler kültür gündelik hayata dair her şeyi tasallut altına alır.

Bu iki sözcükle sınırlı olmanın ötesinde, meydana getirdiği endüstriyel alanla da bireyi kullanan, insanlığı tüketime davet eden, kişiye ait moral değerleri dahi zihinlerde sığlaştırarak kavramaktan, derinlikten uzaklaştıran tamlama. Vaaz ettiği hayata uygun şekilde yaşayanların, kavramın kendisiyle mündemiç unsurları bildiği, söylediği, kullandığı ölçüde muteber olduğu geçiciliği tahkime dönük söylem.