Önemsiz değil Bay Angel çok önemli

Yahudi lobisinin abartılıp
efsaneleştirilen derin gücü,
Hristiyan ve Müslüman
görünümündeki kripto
Yahudiler ve Masonlardır!
Yahudi lobisinin abartılıp efsaneleştirilen derin gücü, Hristiyan ve Müslüman görünümündeki kripto Yahudiler ve Masonlardır!

Yedinci soru: İsrail yayılmacı bir ülkedir. Tevrat’taki ‘vaad edilmiş topraklar’ kavramını aşırı yorumlara uğratarak dev bir Yahudi İmparatorluğu kurmak istiyor. Fırsatını bulduğu anda İstanbul’dan Orta Asya’ya kadar uzanan muazzam bir Yahudi İmparatorluğu hedefi var.

David Angel: “Bir kere en büyük Yahudi krallar döneminde, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman döneminde de İsrail Krallığı hemen hemen bugünkü sınırlar içindeydi. İdeolojik nedenlerle Tevrat’ta, Mısır’daki Nil Irmağı’ndan Dicle ve Fırat’a kadar büyük bir imparatorluk meydana getireceğiz diye yazıldı. Önemli bulmuyorum.”

Yukarıda okuduğunuz satırlar, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ‘’İsrail’in iki yüzü’’ adlı dizi yazının 10 Ocak 1999 tarihli son bölümünden alındı. Soruyu cevaplandıran David Angel, İsrail devletinin kurucuları arasında yer alan İstanbul kökenli bir Yahudi.

David Angel’in gazeteci Aydın Engin’in sorusuna verdiği cevap önem taşıyor. Bu cevapla “Nil’den Fırat’a kadar Büyük İsrail” iddiasının varlığı, İsrail’in kurucuları arasında yer alan ve Türkiye kökenli olan bir Yahudi tarafından kabul edilmiş oluyor.

Bu çok önemli iddianın ‘’İdeolojik nedenlerle’’ Tevrat’ta yazıldığı da ifade ediliyor. Allah’ın mukaddes kitabında bu çok önemli iddianın ideolojik nedenlerle yazılabilmesi mümkün olmadığından, yüzyıllardır ifade edilen “Tevrat’ın tahrif edilmiş olduğu” bilgisi, entelektüel bir Yahudi tarafından da tekrarlanmış/teyid edilmiş oluyor.

‘İsrail'in sınırları Nil'den Fırat'a kadardır saplantısı

İdeolojik nedenlerle yazıldığı böylesine itiraf edilen bir iddianın, Türkiye’mize yönelmiş olan “derin/gizli” etkileri hem çok önemli bir dış politika, hem de hayatî bir güvenlik konusudur.

“İsrail’in sınırları Nil’den Fırat’a kadardır” iddiasının / ifadesinin İsrail parlamentosu Knesset’te yazılı olduğu da bilinmeli ve unutulmamalıdır.

Bu sınırların içine, Türkiye’mizin güneydoğusu da giriyor.

1990’lı yıllarda İsrail, Türkiye’nin güneydoğusundan toprak kiralamak ve İsrail’den 2000 (ikibin) Yahudi aile getirip oraya yerleştirmek için çok bastırmış ama başaramamıştı. 1998 yılında Alman televizyonlarında konuşan Yahudi vatandaşımız mason İshak Alaton da, PKK terörünü bastıran Türk ordusunu kastederek; “Dünyada bizden başka, ülkesinin bir bölümünde kendi halkına karşı savaşan bir devlet var mı” diye sormuştu.

Mason localarında her toplantıda tekrarlanan ritüelik ifade de bilinmeli ve unutulmamalıdır: ‘Çalışmalarımızı nesilden nesile geçirirsek amacımıza ulaşacağımız kuşkusuzdur.’

Masonların bu derin amacı; Mescid-i Aksâ’yı yıkıp, onun yerine Yahudilerin sözde Süleyman Mâbedi’ni tekrar inşa etmektir.

Milattan sonra 70 yılında bölgeyi işgal eden Roma İmparatorluğu Ordusu Komutanı General Titus, Süleyman Mâbedi’ni yıkmış, Yahudileri de uzak bölgelere sürmüştü. Günümüzde Yahudilerin ellerini dayayıp dua ettikleri Ağlama Duvarı’nın, Süleyman Mâbedi’nden kalan tek duvar olduğu iddia ediliyor.

Masonik dereceler ve manaları

Tam burada, Mason localarında Çırak, Kalfa ve Üstad derecelerinin çalışma tablolarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışma tablolarında, İslami olmadığı çok belirgin(!) bir mâbed inşaatı görülmektedir.

  • 1. derece Çırak derecesi: Mâbed inşaatının yeni başlanmış görüntüsü vardır.
  • 2. derece Kalfa derecesi: Mâbed inşaatının biraz ilerlemiş görüntüsü vardır.
  • 3. derece Üstad derecesi: Mâbed inşaatının daha ilerlemiş görüntüsü vardır.

Mason localarında her toplantının açılışında, sırasıyla loca başkanının, birinci nazırın, ikinci nazırın ritüelik sözleri derin amaçlarının en açık ifadesidir:

  • Loca başkanı: Mâbedimizi yapmak için akıl bize yol göstersin.
  • Birinci nazır: Kuvvet işimizi yürütsün.
  • İkinci nazır: Güzellik onu süslesin.

Müslüman görünümündeki kripto Yahudiler

Masonların derin amacının ifadesi ile çırak, kalfa ve üstad derecelerinin çalışma tablolarındaki mâbed inşaatının ilerleyişinin, İsrail’in kuruluşundan bu yana adım adım sınırlarını genişletmesiyle tam olarak örtüştüğüne özellikle dikkat edilmelidir.

Şimdi burada küresel jeopolitiğin ve jeostratejinin ısrarla gizlenen derin gerçeğini vurgulayalım:

Yahudi lobisinin abartılıp efsaneleştirilen derin gücü, Hristiyan ve Müslüman görünümündeki kripto Yahudiler ve Masonlardır!

Musevî Yahudiler bunların gözle görülmeyen koruyucu şemsiyesi altında yaşarlar