Eşek sahiplenme fikri yavaş yavaş aklımıza giriyor

Eşek sahiplenme fikri yavaş yavaş aklımıza giriyor
Eşek sahiplenme fikri yavaş yavaş aklımıza giriyor