Paran yoksa sapma bu tarafa

Paran yoksa sapma bu tarafa
Paran yoksa sapma bu tarafa