Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi Hattıyla Sülüs-Nesih Levha.

Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi Hattıyla Sülüs-Nesih Levha.

Mustafa Baloğlu koleksiyonundan, Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi hattıyla Sülüs-Nesih levha.

Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi Kimdir?

Molla Aşkî Cami İmâmı Yusuf Efendi'nin oğlu olarak H. 1099/M. 1688 yılında İstanbul Eğrikapı'da dünyaya geldi. Eğitimini ve ilk yazı derslerini babasından aldıktan sonra, tekemmül için Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi'ye devam etti. H. 1117/M. 1705 yılında, henüz onsekiz yaşında olduğu halde aklâm-ı sitteden icâzet aldı.
Kısa zamanda hocasının takdirini kazanınca, onun tavsiyesi ile bir müddet Nevşehirli Dâmâd İbrahim Paşa'nın oğlu Genç Mehmed Paşa'ya meşk hocası oldu. Hüsn-i hattaki mahâreti, kendisi de hattat olan Sultan 3. Ahmed'in dikkatini çektiğinden, H. 1126/M. 1714 yılında, Şehîd Alî Paşa'nın delâletiyle Galata Sarayı'nın meşk hocalığına tayin edildi. 25 yıla yakın bir süre, her pazartesi günü Galata'ya giderek, gılmâna aklâm-ı sitte dersleri verdi.
Bu arada yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen, yakın arkadaşı Kâtibzâde Mehmed Ref'i Efendi'den ta'lik dersleri almaya başlamış, mukabele olarak da hocasına, sülüs ve nesih dersleri vermiştir. H. 1150/M. 1737 yılında icâzetini aldıktan bir müddet sonra, mevcut görevine ilâve olarak “kâtibü's-saray-ı sultânî” ünvânı ile Topkapı Sarayı Meşkhânesi'ne ta'lik hocası olarak atanmıştır. H. 1169/M. 1755 yılında vefât ederek, ömrü boyunca oturduğu Eğrikapı civârına defnedilmiştir. Mezartaşı kitâbesi, tilmizlerinden Mestçizâde Ahmed Efendi tarafından yazılmıştır.