Vefatının 126. sene-i devriyesinde Hattat Abdülfettâh Efendi'yi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Vefatının 126. sene-i devriyesinde Hattat Abdülfettâh Efendi'yi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.


Sakızlı bir Rum çocuğu iken Sadrazâm Husrev Mehmed Paşa tarafından satın alınarak, onun dairesinde yetişmiş, ser-askerliği zamanında da Bab-ı Ser-askerî'ye alınmıştır. Burada da Arapça, Farsça, hendese ve hesap öğrenmiş, sülüs, celî sülüs, nesih, ta'lik, dîvânî ve rık'a talim ederek icâzet almıştır. H. 1247/M. 1831-1832'de Husrev Paşa'nın divitdârı olmuş, daha sonra bazı muallimliklerde bulunmuştur. H. 1255/M. 1839'da fahri olarak Sadâret Mektubî Kalemi'ne girmiş, H. 11 Receb 1252/M. 4 Haziran 1846'da hâce rütbesi almıştır. Bundan sonra sırasıyla Sivas ve Amasya evkaf müdürü, Saruhan, Kastamonu ve Selânik malmüdürü olup H. 1 Muhârrem 1274/M. 22 Ağustos 1857 tarihinde ser-sikkeken tayin edilmiş, H. 1277/M. 1860-1861'da filifrat imâli için Viyana ve ve ardından Paris'e gitmiştir. H. 1295/M. 1878'de İmhây-ı Kavâ'im Komisyonu âzâlığında bulunan Abdülfettah Efendi, H. 22 Şa'bân 1296/M. 11 Ağustos 1879'da bâlâ rütbesine elde etmiş, ayrıca tedricen birinci rütbeden Mecidî ve birinci rütbeden Osmânî nişanlarına sahip olmuştur. Sultan Mahmud Türbesi hazîresinde medfundur.