Açık talep olmaksızın krediye sigorta yaptırılamayacak

Kredi
Kredi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) "Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "tutarından birinci derecede alacaklı" ibaresi "tutarı üzerinde öncelikli hak sahibi" olarak değiştirilirken, Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına "Zorunlu sigorta", "Kalıcı veri saklayıcısı" ve "Kurum"u tanımlayan bentler eklendi.

Yönetmeliğin ilgili fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, “bilgi formunun” ibaresi “bilgilendirme metninin”, “elektronik ortamda veya ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” ibaresi “kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya görüşmenin manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınması kaydıyla çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla”, “Müsteşarlıkça tespit edilir” ibaresi “ile yapılacak diğer bilgilendirmelerin içeriği Kurumca belirlenir”, “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” olarak ve “bilgi formu” ibareleri “bilgilendirme metni” olarak değiştirildi

Sigorta
Sigorta

Değişiklikle, kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen bilgilendirme metinleri verilmeyeceği ve kredi kuruluşunun aracı olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem tesis edileceği belirlendi.

Ayrıca, sigorta sözleşmesinin akdi sonrasında; kredi kuruluşu tarafından kredi kullanan kişiye ilgili sigorta sözleşmesine ilişkin mevzuattan kaynaklı hakları konusunda poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak kısa mesaj veya SEDDK tarafından belirlenecek iletişim araçları ile bilgi verilecek. Bu fıkra uyarınca yapılacak bilgilendirmelerin usul ve esaslarını ise SEDDK belirleyecek.

Söz konusu yönetmeliğin 8. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ortamda veya ilgilinin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” ibaresi “kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile” olarak değiştirilirken, yönetmeliğin 11'inci maddesinin başlığı “Poliçe ibrazı, prim hesabı ve iadesi” olarak belirlendi.

Yapılan değişiklikle, kredi kullananın; ihtiyacı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan başka bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içinde kredi kuruluşuna ibraz etmesi durumunda; mevcut poliçe veya katılım sertifikası, başlangıç tarihinden itibaren iptal edilecek ve ödenen primler ibraz tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilecek.

Aynı koşulların sağlanması kaydıyla sonraki tarihlerde yapılacak iptal taleplerinde gün esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya ayrılma değeri ödenerek poliçe sonlandırılırken, ödemeler aynı süre içinde yapılacak.

Kredi
Kredi

Kredi kullananın açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak

Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre, kredi kullananın yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamazken, kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacak.

Krediyle bağlantılı sigortalarda; kredi kullananın sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesi kredi kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüz olacak.

Sağlık beyanı alınması durumunda, sigorta şirketi tarafından poliçe vadesinden başlamak üzere 1 ay içinde kredi kullananın sağlık durumuna ilişkin olarak ön inceleme yapılabilecek. Bu fıkrada belirtilen süre zarfında, sağlık durumuna ilişkin ön inceleme yapılmaması veya 6102 sayılı Kanunun beyan yükümlüğüne ilişkin hükümleri doğrultusunda sözleşmeden cayılmaması durumunda, sigorta şirketi sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün kasıtlı bir şekilde ihlal edildiğini ileri süremeyecek. Bu madde kapsamında yapılacak incelemeye ilişkin usul ve esaslar SEDDK'ca belirlenecek.

Sağlık verisine ulaşılamaması durumunda, sağlık durumu hakkında ön inceleme yapılamayacağından, sigorta şirketinin ön inceleme kapsamındaki sorumluluğu doğmayacak. Kredi kullanan, sigorta sözleşmesini sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamayacak.

"Hakların kullanımı" başlığı değiştirildi

Yönetmeliğin, "Hakların kullanımı" başlığında ise şu değişiklikler yapıldı:

"Dain-i mürtehin bulunan sigorta poliçelerine yönelik; cayma ve iştira talepleri dain-i mürtehinin her defasında, tercihine göre yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtası ile bilgilendirildiği günü izleyen beşinci iş gününün sonunda sonuç doğurur. Birinci fıkraya ilişkin işlemlerde bu Yönetmeliğin 11'inci maddesi, 6102 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler ile sigortacılık mevzuatında yer alan özel düzenlemeler saklıdır. Bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri dikkate alınır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurumca belirlenir."

Söz konusu yönetmeliğin, 2. maddesi ile değiştirilen 7. maddenin yedinci fıkrası ve 5. maddesi ile eklenen 13. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 1 Nisan 2022'de, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

  • Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >