Oylar nasıl sayılıyor?

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Oy pusulalarının sayım ve dökümü devam ederken konuya ilişkin detayları araştırdık.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü başladı.

Oy sayımı gerçekleştirilen bir sandık.
Oy sayımı gerçekleştirilen bir sandık.

Oy sayım işlemi nasıl yapılır?

Sayım ve döküm işlemi açık olarak yapılır, oy verme yerindeki vatandaşlar sayım ve döküm işlemini izleyebilir fakat kurul; çalışmalarını düzenli yürütebilmek adına, masanın etrafında boş kalması gereken yerleri belirleme yetkisine sahiptir ve gerekli tedbirler alabilir. Sayım ve döküm esnasında sandığın bulunduğu odanın kapısı açık tutulur.

Sandık Kurulu

Sandık Kurulu, oy verme işlemlerinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi için ilçe seçim kurullarınca oluşturulur.

Sandık görevlileri oy sayım döküm işlemine devam ediyor.
Sandık görevlileri oy sayım döküm işlemine devam ediyor.

Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşur. Kurul üye sayısı üçten az olamaz. Yurt dışında ise bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluşur.

 • Seçmenin oyunu tam bir serbestlik ve gizlilik içinde kullanmasını, oyların sayım ve dökümü ile tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerini yürütür.

Sandık sonuç tutanağı

Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.

Türkiye genelinde oy sayım ve döküm işlemleri sürüyor.
Türkiye genelinde oy sayım ve döküm işlemleri sürüyor.

Torba mühürlenir

Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle mühürlenir ve imzalanır.

Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belirlenecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir.

İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılır.

Türkiye genelinde oy sayım ve döküm işlemleri sürüyor.
Türkiye genelinde oy sayım ve döküm işlemleri sürüyor.
 • 1. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.
 • 2. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.
 • 3. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.
 • 4. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.
 • 5. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.
 • 6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.
 • 7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;
 • a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,
 • b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,
 • c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak üzere görevlendirir.

Sayım ve döküm işlemi tamamlanan ve sandık kurulunca imzalanan sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, seçim çevresinde herkesin görebileceği yere bir hafta süre ile asılır.

Türkiye genelinde oy sayım ve döküm işlemleri sürüyor.
Türkiye genelinde oy sayım ve döküm işlemleri sürüyor.

Oyların Sayım–Döküm İşlemi Açık Olarak Yapılır

Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.

İlçe seçim kurullarınca Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) girişi yapılan sandık sonuç tutanağındaki partilerin aldığı oy sayıları ve taranarak elektronik ortama aktarılan imzalı sandık sonuç tutanakları, seçime katılan siyasi partilere web servis veya web ara yüzü ya da toplu veri aktarımı olarak eş zamanlı verilerek seçim sonuçları üzerinde siyasi partilerin denetimi sağlanır.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >