Sağlık sorunları nedeniyle tazminat nasıl alınır?

İş sözleşmesi fesih işlemleri ve tazminat hakkı
İş sözleşmesi fesih işlemleri ve tazminat hakkı

Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan işçiler nasıl tazminat alır? Hangi hastalıklarda tazminat hakkı doğar?Tazminat nasıl alınır? gibi soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sağlık sorunları nedeniyle bir çok işçi tazminat almak için başvuruda bulunuyor. Hangi hastalıklar iş sözleşmesinin feshi için yeterli olur? Hangi hastalıklarda işçi için tazminat hakkı doğar? sorularının cevabı yeterince bilinmiyor.

4857 sayılı İş Kanunu madde 24/1-(a) maddesine göre bir işçinin yaptığı işten kaynaklanan nedenlerle sağlığında ve yaşayışında bir tehlike oluşursa, işçi iş sözleşmesini derhal fesih edebilir. Derhal fesih ihbar süresinin beklenmediği fesih tanımıdır.

Sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmesini derhal fesih eden işçi tazminat almaya hak kazanır.

Peki yapılan işin sağlık ve yaşayışı tehlikeye attığı nasıl ispatlanır?

Burada önemli olan tehlikenin gerçekten işten kaynaklanıyor olmasıdır.

Hastalık nedeniyle feshe bağlı kıdem tazminatı vb talepler yargılama konusu olduğunda, mahkeme, işçinin iş sözleşmesini feshettiği tarihteki sağlık durumunun işin niteliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını; işyeri ve çalışma koşullarını araştırarak ve sağlık kurumlarından rapor alınması suretiyle araştıracaktır. İşçi fesih tarihinden önce sağlık durumunu; rahatsızlığının yaptığı işten kaynaklandığına ve böyle bir işi yapmasının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğuna ilişkin bir rapor ile belgelerse ispat aşaması kolaylaşır.

Emsal teşkil edebilecek Yargıtay kararı

  • “Somut olayda, davacının davalı kuruma ait çocuk yuvasında alt işveren işçisi olarak aşçı yardımcılığı görevinde bulunduğu ve 05.11.2012 tarihli el yazılı imzalı istifa dilekçesi ile sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrıldığını bildirdiği ve dosya içerisinde davacının bir kısım rahatsızlıklarından veya düşmeye bağlı kanama ve ağrı şikayetlerinden kaynaklı olarak hastaneye başvurduğunu gösterir bazı hastane kayıtlarının olduğu görülmüştür. Öncelikle, davacının sağlığını etkileyen sebepler araştırılarak, İş Kanunu, 24/1-a’daki koşulların işçi yönünden oluşup oluşmadığı, işçinin yaptığı işin sağlığını doğrudan etkileyip etkilemediği, buna göre iş sözleşmesini sona erdirmesinde zorunluluk bulunup bulunmadığı yönünden davacının tüm tedavi dosyaları, sağlık raporları ve geçici iş göremezlik belgeleri varsa bunların da getirtilerek muayeneye sevk edilip sağlık kurulu raporu alınarak sonucuna göre uyuşmazlığın çözülmesi gerekir.”

(Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2016/4889 E. 2016/5187 K. 02.03.2016 T.)

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >