Varlık barışında yeni dönem hangi yeniliklerle geliyor?

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Kamuoyunda varlık barışı olarak bilinen uygulamanın süresini 6 ay uzatan madde geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını belli şartlar çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe kullanabilecek.

Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin yanı sıra taşınmazlar da kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek uygulamaya dahil edilebilecek.

Bildirim veya beyanlarda, söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlara yönelik serbestçe tasarruf yapabilecek.

Varlık barışında vergi oranı kaç oldu?

Bu varlıklar için yüzde 1 vergi ödenecek. Varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca varlık barışının işleyişine ilişkin tebliğ taslağı, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Taslağa göre, varlık barışına ilişkin bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilcilerce yapılabilecek.

TBMM'de gerçekleştirilen oturum sırasında milletvekillerinin saygı duruşunda olduğu görünüyor.
TBMM'de gerçekleştirilen oturum sırasında milletvekillerinin saygı duruşunda olduğu görünüyor.

Varlık barışında bildirimler nerelere yapılıyor?

Bu varlıklar, bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Anılan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esas olmasına karşın, bildirimin yapıldığı her ay farklı bir vergilendirme dönemi olarak kabul edildiğinden yıl sonuna kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkün olacak.

Aynı ay içinde yapılacak değişikliklerde, ilk bildirim düzeltilecek. Sonraki aylarda, hataların düzeltilmesi ya da bildirilen varlıkların azaltılmak istenmesi halinde de yine önceki bildirim düzeltilecek.

Varlıkları artırıcı bir bildirimde bulunulmak istenilmesi halinde ise ilave olarak bildirilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacak.

Varlık barışında vergi incelemesi olacak mı?

Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak.

Bildirimde bulunan ile varlığı transfer eden farklı olabilecek. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Kanun, varlık barışı süresini yıl sonuna kadar uzatıyor.
Kanun, varlık barışı süresini yıl sonuna kadar uzatıyor.

Varlık barışı sonrası transfer ne zamana kadar yapılmalı?

Varlıkların, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya buradaki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekirken, varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak.

Yurt dışındaki varlıklar, yine yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

  • Borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak ancak borcun kapatıldığına dair belgelerin bildirime eklenmesi gerekecek.
  • Taşınmazlar gibi yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların yıl sonuna kadar kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak.

Döviz varlıklarında, beyan edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacak.
Döviz varlıklarında, beyan edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacak.

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan bildirime istinaden gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye'ye getirilmiş olduğunun kanıtlanmasında kullanılabilecek.

Vergi ne zaman kadar ödenebilecek?

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 olarak hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek.

Vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecek.

Varlık barışında bedel neye göre hesaplanacak?

Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2019 tarihine kadar, vergi dairelerine doğrudan ya da elektronik ortamda beyan edilebilecek.

Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden yüzde 1 vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek düzenlemeden yararlanabilecek.

Fotoğrafta dövizler görünüyor.
Fotoğrafta dövizler görünüyor.

Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıklar da ilgili gerçek kişiler adına bildirilebilecek. Buna karşın, söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekecek.

Bildirim veya beyanlarda, anılan varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

Döviz varlıklarında, beyan edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacak.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >