Yeni düzenleme: Uzaktan muayene dönemi başlıyor

Uzaktan muayene dönemi başlıyor
Uzaktan muayene dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik' yayınlandı. Yayınlanan yönetmenlikte uzaktan sağlık hizmetlerinin tanımı, kapsamı ve yasakları belirtildi. Alınan karara göre vatandaşlar artık uzaktan muayene olabilecek, hastaların gözlem ve takibi uzaktan yapılabilecek e-reçete, e-rapor yazılabilecek.

Sağlık Bakanlığı, “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayımladı. Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulması.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelikte, sağlık tesislerine izin verilmesi, uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesi, tescil edilmesi ve sağlık tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasının hedeflendiği de belirtildi.

Uzaktan sağlık hizmeti tanımlandı

Yönetmelikte, “Uzaktan sağlık hizmeti” şöyle tanımlandı:

  • "Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini ifade eder."

Yönetmeliğin kapsamı açıklandı

  • "Bu yönetmelik; uzaktan sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesislerini, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda yer alan tüm sağlık meslek mensuplarını, uzaktan sağlık bilgi sistemi geliştiricilerini ve uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen gerçek kişileri kapsar."

Uzaktan sunulan sağlık hizmetleri belirtildi

Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Yasaklar belirlendi

Yönetmelikte vurgulanan yasaklar ise şöyle sıralandı:

-Bakanlıktan izin almadan uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacak.

-Yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacak.

-Sağlık tesisi, adına çalışma belgesi hekim aracılığıyla uzaktan sağlık hizmeti sunamayacak.

-Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından kaydedilmiş tıbbî cihazlardan başka bir tıbbî cihaz kullanımına izin verilemeyecek.

-Uzaktan sağlık bilgi sistemi, amacının dışında kullanılamayacak.

-Sağlık tesisi ve/veya sağlık meslek mensubu, randevu alacak kişiyi uzaktan sağlık hizmeti almaya zorlayacak şekilde davranamayacak.

-Sağlık hizmetinin uzaktan sunuluyor olması, sağlık hizmetinin niteliğinden ödün verme sebebi olarak kabul edilemeyecek.

-Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde işlenemeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >