Cerrâhîlik metinleri

​Cerrâhîlik metinleri
​Cerrâhîlik metinleri

Cerrâhîlik Metinleri isimli bu eser, Mehmet Cemâl Öztürk tarafından tahkik edilerek yayına hazırlanan Cerrâhîlik üzerine yazılmış beş risâleden oluşuyor.
Cerrâhîlik Metinleri isimli bu eser, Mehmet Cemâl Öztürk tarafından tahkik edilerek yayına hazırlanan Cerrâhîlik üzerine yazılmış beş risâleden oluşuyor.

Mehmet Cemâl Öztürk, Cerrâhîlik üzerine kıymetli çalışmalar yapan bir isim. Bir İstanbul Tarîkatı Cerrâhîlik: Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı isimli kitabı da Temmuz 2018’de Ketebe Yayınları’ndan basılarak okur ile buluşmuştu. Bu ay, Mehmet Cemâl Öztürk’ün yine Cerrâhîlik üzerine olan bir eseri daha raflarda yerini alacak. Cerrâhîlik Metinleri isimli bu eser, Mehmet Cemâl Öztürk tarafından tahkik edilerek yayına hazırlanan Cerrâhîlik üzerine yazılmış beş risâleden oluşuyor.

Risâlelerin bazısı bizzat Cerrâhî şeyhi olan zevât-ı kirâm tarafından kaleme alınmış. İsimler meşhur: Harîrîzâde Mehmed Kemâleddin Efendi, Mehmed Şâkir Efendi, Abdüllatîf Fazlî Efendi, Abdurrahman Salâhî Efendi. Bilhassa Hz.Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî hakkında tabakat türü bilgiler içeren risâlenin müellifi Harîrîzâde Mehmed Kemâleddin Efendi tasavvuf alanında çok önemli bir zat.

İlginizi çekebilirNa‘tlarda Hz. Peygamber İmgesi

Cerrâhîlik Metinleri’ndeki son eser de Bursa Üçkuzular Dergâh-ı Şerîfi’nde postnişîn olan Abdurrahman Salâhî Efendi’ye ait olup, Cerrâhî tarikatının âdab ve usûlüne dair bilgiler içermektedir.


Risâlelerin içerdiği bilgiler, tarihî kıymeti olmaları, müelliflerinin ehemmiyeti dışında Cerrâhîlik Metinleri’nin bir özelliği daha var: Kitabın sonunda yazma eserlerin tıpkıbasımı mevcut. Böylece eski yazıyı okuyabilenler yazmaları tıpkıbasım kısmından da okuyabilirler. Bir İstanbul tarîkatı olan Cerrâhîlik hakkındaki en önemli eserlerden biri olan Cerrâhîlik Metinleri, Sayın Ömer Tuğrul İnançer’in takdimiyle…

  • Takdim
  • Şeyh Nûreddîn-i Cerrâhî (k.s.) ve Cerrâhi Tarîkatı isimli yüksek lisans tezinin müellifi Sayın Mehmet Cemâl Öztürk, bu tezi sonra müstakil bir kitap olarak bastırdı ve son zamanlarda tasavvuf tarihimizle ilgili yazılmaya başlanmış eserlere birini daha kattı. Kişiyi ve toplumu ilerletip, yükseltmede en önemli -hatta yegâne- sistem olan tasavvuf sahasında, şimdi yeni bir eser daha hazırlamış.
  • Cerrâhîlik Metinleri isimli bu eser, tasavvuf tarihimizin çok dikkat çeken -şöhret olmamış ama Musul’dan Rumeli’ye kadar yayılmış- Cerrâhî tarîkatı şeyhlerinin konu ve şahıslarla ilgili bilgilerini bize aktarıyor. Çok önemli bir tasavvuf ekolleri (tarîkatlar) yazarı olan Harîrîzâde Kemâleddin Efendi’nin Hz. Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî hakkındaki biyografik bilgilerin yer aldığı eseri de bir Cerrâhîlik metni olması açısından ayrıca önemli…Aynı konu hakkında muhtelif yazarların bilgi ve görüşlerini bir arada toplayan Mehmet Cemâl Öztürk’ün bu çalışması, bizce örnek bir çalışma. Böyle, “bir konu hakkında” değişik yazarların bilgi ve görüşlerinin bir arada yayımlanması, okuyucunun kendince objektif bir karara varmasının en doğru yolu.Bu eserin bu bakımdan bir örnek oluşturup, başkalarına da teşvik olmasını dileriz…“Allâh, bu eserin de, bu gibi eserlerin de emsâlini çoğaltsın” duâsıyla M. Cemâl Öztürk’e -tebrik haddimiz değil- teşekkürlerimizi takdim eyleriz.Rabbim, evliyâullah hazerâtının himmetlerini ve Fahr-i Kâinat Efendimiz Hazretleri’nin (s.a.v.) şefâatlerini üzerine sâyebân eylesin.
  • Hâdimü’l-Fukarâ
  • Bende-i Ehl-i Beyt-i Mustafa
  • Ömer Tuğrul İnançer -pür hata-