Modernliğin Sonuçları

Anthony Giddens, İngiliz toplumbilimci.
Anthony Giddens, İngiliz toplumbilimci.

Anthony Giddens'ın Modernliğin Sonuçları adlı yapıtı, postmodern bir döneme geçildiğini reddetmesi ve modernliğin doğasını açığa çıkarmak için bir dizi yeni kavram geliştirmesi bakımından son derece özgün bir kitap. Ona göre postmodern bir dönemde değil modernliğin sonuçlarının radikalleşip evrenselleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Modernliğin temel parametreleri olan kapitalizm, endüstriyalizm ve ulus-devlet belirleyici önemini hâlâ sürdürüyor. Ancak Giddens bu tespitten daha öteye gidiyor. Soyut uzmanlık sistemleri, küreselleşme ve ontolojik güvenlik gibi kavramlar üzerinde durarak, modernliğe özgü kurumların insanların dünyayı ve kendilerini algılayış biçimlerini nasıl köklü ve geri-dönüşsüz bir biçimde değiştirdiğini gözler önüne seriyor.

  • Modernliğin ötesine geçmiş değiliz, onun radikalleşmesi evresini yaşıyoruz.

Güven ile itimat arasındaki ayrım, hayal kırıklığı olasılığının kişinin kendi davranışından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ve dolayısıyla risk ve tehlike arasında bir ayrım yapılıp yapılmadığına dayanır.

Anthony Giddens tarafından yazılan kitabın ilk yayınlanma tarihi 1990'dır.
Anthony Giddens tarafından yazılan kitabın ilk yayınlanma tarihi 1990'dır.

Başkalarına duyulan güven, sürekli ve yinelenen türde bir psikolojik gereksinimdir. Başkalarının güvenirliğinden ya da dürüstlüğünden güvence çıkarmak, bildik toplumsal ve maddi çevrelerle ilgili deneyimlere eşlik eden bir tür duygusal doyum türüdür.

Bir arkadaş her zaman gerçeği söyleyen biri değil, öbürünün duygusal mutluluğunu koruyan kişidir.

Gelenek rutindir. Ancak, yalnızca öylesine sürdürülen boş bir alışkanlık olmasından çok, asli olarak anlamlı olan bir rutindir.

Sosyolojik bilgi, toplumsal yaşam evrenine sarmal bir biçimde girer ve çıkar; bu sürecin tamamlayıcı bir parçası olarak hem kendini hem de söz konusu evreni yeniden yapılandırır.

Modernlik, yapısal olarak küreselleştiricidir ve bu olgunun sarsıcı sonuçları modernliğin düşünümsel karakterinin döngüselliğiyle birleşerek risk ve tehlikenin yeni bir yapıya büründüğü bir olaylar evreni oluşturur.